Casting!

Anna -- ONCEFanandHappyHippo
Elsa -- ONCEFanandHappyHippo
Dr. Jekyll -- ONCEFanandHappyHippo
Mr. Hyde -- ONCEFanandHappyHippo
Mr. Poole -- ONCEFanandHappyHippo
Mr. Utterson -- ONCEFanandHappyHippo